Analiza SWOT

ANALIZA  SWOT A COMUNEI BRUSTURI

Puncte tari 

• Aşezarea comunei într-un cadru natural deosebit ;
• Neexistenţa unor zone cu coeficient ridicat de producerea unor calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de teren)
• Structura demografică a populaţiei în funcţie de naţionalitate şi religie;
• Existenţa drumului naţional DN 15 C ce strabate comuna pe directia nord-sud şi poate fi o variantă la E85;
• Coeziunea socială;
• Forţa de muncă ieftină ;
• Terenuri agricole nepoluate ;
• Distanţe relativ mici faţă de centre urbane. • Infrastructura rutieră nemodernizată, toate drumurile comunei fiind pietruite şi sub standardele minime acceptabile;

Puncte slabe

• Infrastructura de telecomunicaţii se află într-un stadiu incipient;
• Sediile şcolilor şi a instituţiilor locale sunt foarte vechi şi nu mai corespund nivelului actual;
• Cea mai mare parte din populaţia comunei practică o agricultură de subzistenţă;
• Nu există dezvoltare industrială iar în sfera serviciilor doar un minim necesar;
• Nu există infrastructură turistică sau agroturistică;
• Gradul ridicat de sărăcie a populaţiei;
• Accesul redus la informaţie şi pregătire sau reconversie profesională ;

Oportunităţi 

• Posibilitatea dezvoltarii unor activităţi comerciale viitoare pe ruta drumului national DN 15 C;
• Incurajarea unor investitori printr-un impozit scăzut pentru a dezvolta afaceri in comună;
• Posibilitatea atragerii turiştilor prin îmbunatatirea infrastructurii rutiere şi turistice ;
• Posibilitatea dezvoltării unei infrastructuri de serviicii sociale care să serveasca unele categorii de persoane dezavantajate;

Riscuri

• Lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare economică si socială;
• Lipsa fondurilor locale şi imposibilitatea accesării de fonduri europene de dezvoltare;
• Cresterea în continuare a gradului de sărăcie a populaţiei ;
• Schimbările de mediu datorate încălzirii globale;

 

INFRASTRUCTURA

Puncte tari

• Existenta drumului national DN 15 C ce strabate comuna pe directia nord-sud ;
• Distanţele relativ mici faţă de centrele urbane ;
• Existenţa pe teritoriul comunei a o parte din materia primă(lemn) necesară modernizării infrastructurii.

 Puncte slabe

• Neexistenţa infrastructurii rutiere modernizate ;
• Neconectarea comunei la reţele de alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apă şi reţele de canalizare ;
• Infrastructura de educaţie si sănătate insuficient modernizată. 

Oportunități

• Cerere mare pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport rutiere;
• Preluarea de către DN 15 C a unei părţi a traficului şoselei E85 ;
• Stabilirea parteneriatelor cu comunele învecinate pentru infrastructură şi mediu.

Riscuri

• Insuficienţa colaborare între administraţiile publice locale şi uneori între cele judetene pentru promovarea unor proiecte de interes local;
• Capacitatea scazută a populaţiei din comună de a prelua costuri specifice de utilizare si intreţinere a infrastructurii reabilitate, modernizate sau nou construite datorita nivelului de saracie existent;
• Cadru legislativ care menţine monopolul de stat pentru furnizarea anumitor tipuri de servicii din infrastructura de utilităţi.

 

MEDIUL

Puncte tari

• Resurse de apa potabila cantitativ si calitativ superioare ;
• Nu este poluare atmosferică cu compuşi chimici;
• Terenurile agricole nepoluate nefiind folosite la scară largă pesticide şi fungicide;
• Inexistenta unor zone predispuse la dezastre naturale (alunecari de teren, inundaţii);

Puncte slabe

• Poluare atmosferică cu praf datorat infrastructurii rutiere;
• Poluarea cu deşeuri solide datorită lipsei infrastructurii de preluare a acestora şi lipsa de educaţie a cetăţenilor.

Oportunități

• Existenţa unor programe cu cofinanţare internaţională orientate direct pentru protecţia mediului şi a naturii;
• Interesul autorităţii locale în promovarea de parteneriate în vederea protecţiei mediului;
• Crearea la nivel national a Fondului de Mediu pentru sustinerea şi realizarea cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului.

Riscuri

• Insuficienţa fondurilor destinate protecţiei mediului;
• Depozitarea necontrolată a deşeurilor în zone nepermise.


MEDIUL DE AFACERI 

Puncte tari 

• Taxele şi impozitele locale reduse pentru a stimula investiţiile în domeniul industrial şi servicii;
• Preţul terenurilor scăzut comparative cu alte zone;
• Forţa de muncă ieftină;
• Distanţe mici faţă de oraşe. 

Puncte slabe

• Prezenţa slabă a investitorilor în comună;
• Parteneriatul public-privat este slab dezvoltat.

Oportunități

• Posibilitatea dezvoltarii mediului de afaceri ca rezultat al taxelor reduse;
• Tendinţa oamenilor de afaceri de a se retrage în mediul rural unde preţurile spaţiilor şi terenurilor sunt mici comparativ cu mediul urban;
• Posibilitatea atragerii investitorilor străini prin îmbunatăţirea imaginii comunei şi prin dezvoltarea comunicaţiilor;
• Existenţa materiilor prime: materiale de construcţii şi lemn capabile să atragă investitori străini. 

Riscuri

• Desele modificări legislative în domeniu fiscal;
• Infrastructura fizică insuficient dezvoltată din punct de vedere cantitativ si calitativ;
• Grad redus de asociativitate a IMM-urilor din regiune;
• Pregătire managerială redusă.

 

DEZVOLTAREA TURISMULUI

Puncte tari

Zona râului Moldova şi Lunca Moldovei reprezintă un punct de atracţie turistică;
• Existenţa condiţiilor pentru dezvoltarea turismului cinegetic şi activităţi de recreere.

Puncte slabe

• Starea proasta a infrastructurii fizice şi de utilităţi din comună;

• Promovarea insuficientă a potentialului turistic: lipsa de de materiale tipărite, lipsa unor pagini specializate pe Internet.

Oportunități

• Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice si de utilităţi;
• Posibilitatea atragerii turiştilor prin construirea unor spaţii de cazare şi o tabără şcolară cu participare de capital public-privat ;
• Sustinere puternica pentru programele turistice cu finantare comunitară.

Riscuri

• Promovare insuficientă;
• Modificarea climei.
• Insuficienta înţelegere a unor persoane a necesităţii dezvoltării zonei.

  

MODERNIZAREA AGRICULTURII

Puncte tari 

• Terenurile agricole nepoluate şi accesul uşor la acestea ;
• Preţul scăzut al acestora ceea ce poate duce la comasarea în loturi mari ;
• Suprafeţe intinse care pot fi irigate datorită existenţei apei în zonă ;
• Soluri care se pretind la cultivarea diferitelor soiuri de plante ;
• Existenţa unor păşuni ce fac facilă creşterea animalelor .

Puncte slabe

• Practicarea unei agriculturi de subzistenţă de către marea majoritate a locuitorilor comunei;
• Cultivarea unor soiuri neproductive;
• Exploatarea agricolă se face pe loturi reduse 1-3 ha;
• Grad redus de asociere
• Parcul agricol redus şi îmbătrânit fizic şi moral.

Oportunităţi

• Acordarea de facilităţi pentru asocierea deţinătorilor de teren agricol;
• Cresterea producţiei agricole datorită folosirii îndelungate a substanţelor fertilizatoare ecologice;
• Valorificarea potenţialului natural existent.

Riscuri

• Posibilitatea ca unele produse agricole (carne, lapte, vegetale) să nu întrunească condiţiile de calitate conform standardelor comunitare;
• Accesul redus la creditele de tip agricol;
• Îmbătrânirea populaţiei rurale;
• Nerespectarea rotaţiei culturilor;
• Inerţia şi reticenţa locuitorilor la tehnologii avansate şi forme de asociere.

  

RESURSE UMANE SI SERVICII SOCIALE  

Puncte tari 
• Receptivitatea tinerilor la nou;
• Spor demografic pozitiv în ultimii ani.

Puncte slabe

• Ponderea ridicată a populaţiei îmbătrânite;
• Lipsa unor câştiguri din activităţile agricole care să facă mai atractivă această activitate pentru tineri;
• Lipsa unor activităţi de deseminare în domeniul dezvoltării capacităţilor manageriale a cetăţenilor;
• Lipsa unor spaţii adecvate şi a dotărilor procesului de instruire care să ţină pasul cu nevoile mereu în schimbare ale pieţei forţei de muncă ;
• Insuficienţa unor centre de servicii integrate de consultanţă pentru persoane ce se auto-întreţin ;
• Lipsa unui spaţiu pentru persoane asistate social .

Oportunități

• Posibilitatea ca infrastructura socială existentă prin modernizări si reabilitări să servească ca spaţii pentru dezvoltarea de servicii integrate categoriilor dezavantajate;
• Construirea unui spaţiu dotat cu tehnică modernă cu acces nelimitat la Internet şi mijloace de prezentare multimedia ;
• Parteneriat Primărie-ONG pentru persoanele asistate social.

Riscuri

• Lipsa fondurilor alocate acestui sector;
• Cresterea infracţionalităţii din cauza sărăciei a lipsei educaţiei şi nepregătirii,şi a neimplicării instituţiilor în ajutorul tinerilor cu probleme sociale.