Selectează o Pagină

• Identificarea şi soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate ȋn nevoie;
• Efectuează anchete sociale pentru divorțuri, reîncredințare minori, politie, abandon minori, reevaluarea situației sociale pentru copiii internați in scoli speciale, bătrâni, persoane cu handicap si însoțitori;
• Întocmește anual proiectul planului local de actiune in favoarea copilului, pe care il supune spre aprobare Consiliului Local Brusturi;
• Întocmeşte documentele necesare dosarului de curatelă;
• Acordă asistenţă socială persoanelor vârstnice conform Legii nr. 17/2000;
• Stabileste sistemul de monitorizare a activitatii de ocrotire a copilului, preventie si sprijin familial si urmareste aplicarea lui de catre toti factorii implicati in protectia copilului si a familiei; se preocupa de aplicarea Conventiei privind drepturile copilului;
• Colaboreaza cu serviciile descentralizate ale altor autoritati cu atributii in domeniul protectiei minorilor si al familiei, in vederea identificarii situatiilor negative ce apar in acest domeniu, a cauzelor acestor situatii si stabilirea masurilor ce se impun;
• Sprijina familiile in criza si diversifica modalitatile de supraveghere, ingrijire si ocrotire adecvate nevoilor copilului;
• Sprijina comisia de ocrotire a minorilor de a hotărî, pe baza unor documentatii, asupra situatiei copilului si a familiei, argumentate si sustinute profesional;
• Asigura prezentarea darilor de seama a tutorilor cel putin anual (administrarea bunurilor apartinand persoanelor ocrotite);
• Face propuneri primarului privind numirea curatorilor si tutorilor, cu avizul secretarului;
• Intocmeste dosare de incadrare a asistentului personal al persoanei cu handicap si il prezinta secretarului pentru verificare si avizare in vederea aprobarii de catre Consiliul Local;
• Pastreaza in conditii de siguranta dosarele personale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, precum si completarea documentelor privind vechimea in munca;
• Intocmeste, in baza datelor ce le detine, adeverinte si dovezi referitoare la problemele sociale;
• Indosariaza documentele proprii, anual si le preda spre arhivare;
• Asigura imprimatele necesare desfasurarii activitatii de asistenta sociala si autoritate tutelara;
• Urmareste aplicarea si respectarea hotararilor Consiliului Local si a legislatiei cu privire la asistenta sociala si autoritatea tutelara;
• Organizeaza circuitul informational si urmareste indicatorii relevanti in domeniul ocrotirii copilului si sprijinirea familiei;
• Prezinta comisiei de ocrotire a minorilor cazurile pentru care se impun luarea unor masuri prevazute de lege prentru ocrotirea minorilor;
• Intocmeste studii, sinteze si propuneri cu privire la diversele aspecte ale problematicii ocrotirii copilului si sprijinirii familiei;
• Controleaza modul in care sunt respectate drepturile si interesele copilului in familiile de plasament si de adoptie si prezinta propuneri pentru inlaturarea oricaror abuzuri;
• Promoveaza masuri pentru intarirea rolului familiei in cresterea si educarea copilului si de reintegrare a copilului abandonat in mediul familial;
• Studiaza cauzele abandonului copiilor de catre familii si promoveaza masuri de eliminare a acestora;
• Identifica familiile cu conditii optime de crestere si educare a copiilor si evalueaza posibilitatile de preluare a unor copii spre ocrotire, pe perioada cand acesta se afla in situatii deosebite;
• Studiaza cauzele delincventei juvenile si propune masuri pentru ocrotirea minorilor care au comis sau sunt predispusi sa comita fapte penale;
• Stimuleaza ocrotirea copiilor prin adoptia natională, identificand minorii adoptabili si evaluand posibilitatile familiilor doritoare de adoptii;
• Va asista, la cerere sau din oficiu, persoanele varstnice, in vederea incheierii unui act juridic de instrainare sau gratuit a bunurilor ce le apartin, de catre notarul public;
• Stabileste modalitatile de sprijin material a unor familii aflate in situatii deosebite;
• Prezinta Consiliului Local si primarului rapoarte si informatii cu privire la situatia ocrotirii copilului si sprijinirii familiilor din localitate;
• Este membru în Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.
• Este membru in Echipa de Gestionare a Riscurilor.
• Este membru in Comisia de recepţie a bunurilor ;
• Intocmeste si inainteaza spre avizare secretarului diagrama deplasarilor in teritoriu, la familiile cu probleme sociale;
• Asigura confidentialitatea informatiilor obtinute prin exercitarea profesiei si respecta etica profesionala;
• Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic programul informaţional pus la dispoziţia instituţie
• Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în competenţa sa;
• Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
• Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului
• Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
• În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
• Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit;
• Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat;

-• Informează cetăţenii cu privire la condiţiile care trebuie îndeplinite şi la actele necesare întocmirii dosarelor privind venitul minim garantat, dosarele de alocaţie complementară şi pentru sprijinul familiilor monoparentale, pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinţei şi a altor beneficii sau prestaţii sociale;
• Identificarea şi soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate in nevoie;
• Primirea, verificarea şi înregistrarea dosarelor pentru ajutoare şi prestaţii sociale;
• Efectuează verificări periodice pentru a stabili menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
• Întocmeste dosare pentru ajutor social si ajutor pentru încălzire, alocatie de stat si alocaţie pentru susţinerea familiei;
• Primirea şi verificarea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinţei,
• Calcularea, centralizarea şi completarea dispoziţiilor privind acordarea încălzirii locuinţei cu lemne si gaze ,conform OG 70/2011, pentru perioada sezonului rece şi transmiterea acestora la AJPIS Neamt;
• întocmirea listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi gaze naturale, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social;
• Intocmeste documentatia necesara cu privire la plata ajutorului social, in colaborare cu personalul compartimentului de contabilitate;
• întocmeşte dispoziţiile privind acordarea, modificarea, suspendarea sau încetarea venitului minim garantat;
• Face propuneri primarului privind numirea curatorilor si tutorilor, cu avizul secretarului;
• Intocmeste, cu avizul secretarului, livretele de familie, la cererea solicitantilor;
• Intocmeste, in baza datelor ce le detine, adeverinte si dovezi referitoare la problemele sociale;
• Indosariaza documentele proprii, anual si le preda spre arhivare;
• Asigura imprimatele necesare desfasurarii activitatii de asistenta sociala si autoritate tutelara;
• Urmareste aplicarea si respectarea hotararilor Consiliului Local si a legislatiei cu privire la asistenta sociala si autoritatea tutelara;
• Intocmeste, in conditiile legii, si asigura inaintarea catre institutiile de drept, dosarele privind alocatia de stat pentru copii, indemnizatia de nastere, alocatia suplimentara;
• Asigura confidentialitatea informatiilor obtinute prin exercitarea profesiei si respecta etica profesionala;
• Asigură împreună cu bibliotecara Hriscu Anisoara ordonarea documentelor în dosare, conform nomenclatorului întocmit iar în prima lună a noului an se îngrijesc ca fiecare compartment să asigură coaserea, şnuruirea, parafarea, sigilarea, inventarierea şi preluarea acestora spre păstrare în arhivă;
• Este membru în Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.
• Este membru in Echipa de Gestionare a Riscurilor.
• Este membru in Comisia de inventariere a bunurilor din patrimoniu comunei .
• Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic programul informaţional pus la dispoziţia instituţie
• Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în competenţa sa;
• Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
• Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului
• Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
• În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
• Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit;
• Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat;

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support