Selectează o Pagină

• Fundamenteaza si intocmeste anual,la termenele prevazute de lege,proiectul bugetului local al comunei, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare primarului si Consiliului local in vederea aporbarii bugetului anual ;
• Asigura si raspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenand toate serviciile publice si institutiile care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea lui ;
• Centralizeaza propunerile de la compartimentele de specialitate ale Primariei,de la institutia de invatamant cu privire la necesarul de fonduri pentru indeplinirea sarcinilor sau,dupa caz, executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor ;
• Stabileste dimensionarea veniturilor proprii pe capitole, subcapitole si articole bugetare ale bugetului local;
• Verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestiale, de virari de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii Consiliului local sau ordonatorului de credite ;
• Intocmeste trimestrial si anual darile de seama si inchiderea exercitiului bugetar ;
• Stabileste masurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, intrebuintare si executare a bugetului local ;
• Inregistrează cheltuielile pe capitole, subcapitole şi articole bugetare pe total instituţie-program de calculator;
• Intocmeste ordinele de plata pentru plati diversi furnizori, cu respectarea disciplinei financiare (analizeaza fisa partenerilor economici ,fisa conturilor contabile ;
• Pentru fiecare plata intocmeste anexele, propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajament bugetar individual, ordonantarea de plata si intocmirea ordinului de plata;
• Inregistreaza in evidentele contabile cu respectarea planului de conturi a cheltuielilor cu salariile, pe capitole si domenii de activitate si face analiza pe fiecare cont contabil si intocmeste balanta de verificare;
• Respectarea normelor contabile si inregistrarea in registrele de contabilitate obligatorii pentru care se utilizeaza sistemul informatic de preluare automata a datelor ( registrul –jurnal, registrul- inventar si cartea mare, prin listari informatice care se indosariaza) ;
• Verifica modul de incasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezinta primarului si Consiliului local orice neregula sau incalcare constatata, precum si masurile ce se impun;
• Urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si informeaza lunar primarul ;
• Intocmeşte lunar si trimestrial balanta de verificare,pe domenii de activitatea a situatiilor financiar- contabile (bilant,flux de trezorerie,contul de rezultat patrimonial) , balanţa mijloacelor fixe şi obiectele de inventar şi respecta planul de conturi şi prezintă primarului rezultatele activităţii de inventariere a patrimoniului comunei;
• Tine evidenta garantiilor materiale pentru gestionarii din cadrul institutiei si inregistreaza in evidentele contabile sumele retinute ,restituite,sau orice modificare intervenita in situatia soldurilor respective ;
• Realizeaza studiile necesare in vederea aprobarii de catre Consiliul local a imprumuturilor ce trebuie obtinute pentru realizarea unor actiuni si lucrari publice, urmarind respectarea formelor legale pentru fundamentarea, contractarea, garantarea si rambursare a acestora ;
• Asigura pe baza documentatiei tehnico – economice prezentate, fondurile necesare pentru buna functionare a tuturor activitatilor din structura unitatii administrativ teritoriale ;
• Colaboreaza cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local
• Asigura asistenta de specialitate pentru structurile Primariei comunei ;
• Urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea hotararilor Consiliului local,a dispozitiilor primarului si a celorlalte acte normative in domeniul economico – financiar;
• Intocmeşte rapoartelor de specialitate şi proiectele de hotarari din domeniul sau de activitate in vederea aprobarii lor in Consiliul local ;
• Asigura intocmirea,circulatia si pastrarea documentelor justificastive care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
• Verifica inregistrarea incasarilor provenite din venituri cu destinatie speciala si anume : venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat, venituri din amortizarea mijloacelor fixe, donatii si sponsorizari, sume defalcate din TVA, impozit pe salarii, alte impozite si taxe fiscale, precum si sume acordate de persoane fizice si juridice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public;
• Urmareste rezolvarea corespondentei in conformitate cu prevederile legale ;
• Urmareste activitatea financiar- contabila la unitatile din subordinea Primariei ;
• Întocmește și transmite in Sistemul Național de raportare FOREXEBUG situațiile financiare cu semnatura electronica, lunar și trimestrial și la incheierea exercitiului financiar;
• Intocmeste şi semneaza ordinelor de plata ;
• Intocmeste si semneaza anexele privind deschiderea finanțării investițiilor;
• Intocmeste si semneaza documentele de restituire a anumitor sume din garantiile materiale ale gestionarilor la BCR Tîrgu Neamţ;
• Este membru in comandamentul de iarna pentru deszapeziri.
• Este membru in Comitetul Local pentru Situatii de Urgență.
• Este membru in Comisia pentru probleme de aparare a comunei Brusturi.
• Este membră in Comisia de monitorizare- SCIM. Participă la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
• Este membru in Echipa de Gestionare a Riscurilor.
• Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor;
• Rezolva corespondenta referitoare la domeniul său de activitate, inclusiv cea referitoare la datele privind ordonanţarea şi patrimoniul public si privat al comunei;.
• Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi buna funcţionare a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi cuprinse în fişa de inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu celeritate şeful superior ierarhic.
• Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic programul informaţional pus la dispoziţia instituţiei.
• Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în competenţa sa;
• Participă la şedinţele Consiliului Local, cand este invitat;
• Elaborează proiectele de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţilor administraţiei publice locale , pe domeniul sau de activitate ;
• Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
• Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului.
• Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
• În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
• Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit;
• Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat;

• Inregistreaza veniturile pe capitole, subcapitole si articole bugetare (activitati autofinantate) program pe
• calculator si asigura pastrarea documentelor contabile;
• Verifica inregistrarea in evidenta contabila a tuturor categoriilor de venituri proprii in conturile contabile
respective si anume :
impozitul pe cladiri si terenuri de la personae fizice si juridice;
impozitul provenind din taxe asupra mijloacelor de transport detinute de personae fizice si juridice;
taxa pentru folosirea terenurilor din domeniul public;
impozitul provenind din concesiuni, inchirieri;
venituri din amenzi ;
• Colaboreaza cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local, precum si pentru urmarirea si verificarii incasarii veniturilor provenite din chirii,redevente,locatii de gestiune,taxe ,impozite ;
• Raspunde de intocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarari pe care il întocmeşte in vederea aprobarii lor in Consiliul local ;
• Verifica inregistrarea incasarilor provenite din venituri cu destinatie speciala si anume : venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat, venituri din amortizarea mijloacelor fixe, donatii si sponsorizari, sume defalcate din TVA, impozit pe salarii, alte impozite si taxe fiscale, precum si sume acordate de persoane fizice si juridice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public;
• Urmareste rezolvarea corespondentei in conformitate cu prevederile legale ;
• Verifica lunar “casieria institutiei” ;
• Primeste declaratiile impreuna cu documentele aferente de la persoanele juridice in vederea stabilirii impozitelor pe cladiri, teren si mijloace de transport;
• Verifică declaraţiile de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor;
• Preia de la compartimentul registrul agricol , în termen de 3 zile lucrătoare de la data oricăror modificări intervenite în acesta, referitoare la terenuri sau clădiri , de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de titlu IX din Codul Fiscal;
• Stabileste, inscrie in borderourile de scadere si operează scutirea de impozite cu respectarea prevederilor legale;
• Operează zilnic chitanţele preluate de la agentii incasatori din cele 4 sate şi ordinele de plată din contabilitate privind impozitele si taxele locale;
• Efectueaza confruntul cu extrasele de cont privind exactitatea sumelor incasate la bugetul local;
• Tine evidenta incasarii sumelor din contractele de concesiune incheiate;
• Primeşte procesele-verbale de amenda, imputaţii, despăgubiri de la registratura ;
• Verifică şi preia documentele necesare inscrierii sau radierii autoturismelor proprietatea persoanelor fizice si juridice;
• Ţine evidenţa nominală şi centralizată a debitelor curente şi restante, a majorărilor de întârziere asupra impozitelor si taxelor locale;
• Confruntă exactitatea datelor din chitanţierele tip MF cu cele din borderourile predate de agenţii incasatori din cele 3 sectoare(Brusturi,Poiana si Tirzia-Grosi), urmarind respectarea incasarii sumelor in ordinea vechimii si a calcularii majorarilor aferente;
• Transmite Confirmari de preluarea a debitelor provenite din amenzi si alte sanctiuni;
• Periodic face confruntul cu evidenta din Extrasele de rol a agentiilor de incasare a impozitelor si taxelor locale din satele Brusturi, Poiana , Tirzia şi Grosi;
• Intocmeste instiintari de plata, le transmite agentilor incasatori pentru a le inmana contribuabililor;
• Intocmeste borderourile de debite si scaderi pentru impozitele si taxele ce se fac venituri la bugetul local;
• operează încasările în numerar conform registrului de casă predat de persoana cu atribuţii în acest sens
• Conduce evidenta inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale, a esalonarilor sau a scaderii majorarilor si penalitatilor, tine evidenta debitelor carora li s-a intocmit si aprobat dosar de insolvabilitate si urmareste periodic revenirea la starea de solvabilitate a acestora indosariind actele de constatare;
• Inregistreaza in borderourile de scadere listele reprezentand bonificatiile acordate;
• Întocmeşte şi eliberează la cererea contribuabililor certificate de atestare fiscala ;
• Întocmeste la termenele stabilite prin lege , împreună cu persoana responsabilă cu tinerea evidenţei contabile la cheltuieli proiectul bugetului local , precum şi dările de seamă , bilanţul contabil sau alte activităţi ce derivă din bugetul local.
• Indeplineste procedura de eliberare a autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, a autorizatiilor si acordului de functionare pentru persoanele autorizate conform legii sau contribuabili persoane juridice.
• Indeplineste actele de executare silita a creantelor bugetului local, potrivit legii, in cazul neachitarii impozitelor, a taxelor locale si altor obligatii fata de bugetul local de catre contribuabili persoane fizice si juridice, scop in care va lua masuri de intocmirea si transmiterea instiintarilor de plata, comunicarea somatiilor si folosirea modalitatilor de executare silita prevazute de lege.
• Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor;
• Verifica permanent extrasele de conturi emise de Trezorerie.
• efectuează controlul inopinat al casieriei cel puţin o data pe luna, prin numărarea şi verificarea tuturor valorilor existente în casa, care va semna în registrul de casa pe fila cu înregistrările din ziua controlului.
• Asigura respectarea politicilor si procedurilor contabile care reglementeaza intocmirea documentelor si inregistrarea operatiunilor, intocmirea si pastrarea documentelor justificative, utilizarea programelor de impozite şi taxe si procedurilor pentru intocmirea situatiilor financiare;
• Asigura intocmirea borderourilor centralizatoare privind sumele incasate pe surse de venit ce se depun la Trezorerie pentru operare in executia de casa;
• Întocmeste si transmite instiintarea de plata privind creantele bugetare;
• Analizează situaţia realizării veniturilor şi informează lunar conducerea instituţiei asupra modului de realizare a acestora şi propune măsurile necesare care trebuie luate atunci când se constată că acestea nu se realizează conform prevederilor legale;
• Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi buna funcţionare a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi cuprinse în fişa de inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu celeritate şeful superior ierarhic.
• Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic programul informaţional pus la dispoziţia instituţiei.
• Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în competenţa sa;
• Participă la şedinţele Consiliului Local, cand este invitata;
• Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
• Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului
• Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
• În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
• Este membră in Comisia de monitorizare- SCIM. Participă la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
• Este membru in Echipa de Gestionare a Riscurilor.
• Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor;
• Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit;
• Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat;

• inventariaza intreaga masa impozabila existenta la nivelul satului Brusturi privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;
• elaboreaza documentatiile necesare pentru stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor si taxelor speciale date in competenta administratie publice locale;
• calculeaza impozitele si taxele locale datorate de personele fizice si juridice din satul Brusturi;
• tine evidenta agentilor economici de pe teritoriul satului Brusturi indiferent de forma de proprietate;
• intocmeste extrasul de rol pentru impozitele si taxele locale pe fiecare contribuabil in parte din satul Brusturi;
• urmareste incasarea impozitelor si taxelor datorate de contribuabili;
• intocmeste documentele justificative ale operatiunilor patrimoniale ale fiecarui contribuabil;
• preia si inregistreaza declaratiile de impunere depuse de contribuabili;
• transmite instiintari de plata persoanelor fizice si juridice din satul Brusturi;
• Efectueaza pe teren, potrivit legii, controale fiscale prin care se va verifica realitatea datelor din declaratiile de impunere precum si corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale de catre contribuabili persoane fizice si juridice;
• În baza constatarilor efectuate ca urmare a activitatilor de control fiscal se vor dispune masuri de stabilire in sarcina contribuabililor a diferentelor de impozit si calcularea majorarilor de intarziere pentru neplata in termenele legale, constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute de legile fiscale.
• confrunta lunar si ori de cate ori este cazul debitele inscrise in evidenta fiscala cu cea din extrasele de rol;
• raspunde de integritatea numerarului inscris in chitante si a altor documente cu regim special ce ii sunt incredintate;
• semneaza de primirea corespondentei conform rezolutiei date de primar si asigura rezolvarea ei in timp util;
• raspunde de pastrarea in bune conditii a inventarului care ii este incredintat;
• intocmeste procese verbale de impunere si se ingradeste de inmanarea acestora contribuabililor sub semnatura, pe dovezile de predare – primire;
• preia procesele verbale de amenzi si intocmeste toate documentele necesare (instiintari, somatii, titluri executorii), urmarind perioada de solvabilitate a acestora;
• tine evidenta inlenirilor la plata acordata contribuabililor;
• preia debitele si scaderile si borderourile aferente din timpul anului;
• prezinta la cerere informari privind gradul de realizare a veniturilor din sectorul Brusturi, precum si unele aspecte constatea in teren;
• informeaza primarul si inspectorul responsabil cu veniturile despre contribuabilii inscrisi in evidenta speciala a insolvabililor si urmareste permanent starea de insolvabilitate a acestora;
• prezinta in fiecare zi de vineri la ora 8 situatia privind incasarile din saptamana in curs si face depunerea numerarului la casieria unitatii;
• Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea conform prevederilor legale a controlului financiar preventiv propriu;
• Întocmește statele de plata ptr. salariaţii instituţiei, consilieri locali, asistenţi personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap , centralizatoarele, recapitulatia in vederea acordarii drepturilor salariale pentru tot personalul din cadrul institutiei si a serviciilor din subordine ;
• Verifică si vizează deschiderea/retragerea creditelor bugetare ;
• Tine evidenta retinerilor legale, a popririlor,ratelor din salariu pentru tot personalul angajat ;
• Intocmeste ordinele de plata pentru contributiile angajatorului si angajatului, a retinerilor efectuate lunar ,pe fiecare capitol, precum si viramentele pe CARD a resturilor de plata, program pe calculator, la termenele legale stabilite ;
• Intocmeste lunar declaratia privind obligatiile de plata ce decurg din cheltuielile cu salariile pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, program pe calculator ;
• Intocmeste si transmite situatiile statistice privind cheltuielile cu salariile (lunar) la Directia judeteana de Statistica Neamt ;
• Asigura inventarierea anuala si ori de cate ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor banesti ce apartin comunei si administrarea corespunzatoare a acestora ;
• Rezolvă corespondenţa repartizată spre competentă soluţionare in conformitate cu prevederile legale ;
• Intocmeste statele de plata pentru activitatea membrilor unor comisii de licitatii,de concurs, ajutoare de urgenta pe baza unor pontaje sau note de fundamentare intocmite de catre compartimentele de
specialitate ale Primariei;
• Intocmeşte lunar şi trimestrial rapoartele privind cheltuielile de personal;
• Transmite declaraţiile privind orbligaţiile ce decurg din cheltuielile cu salariile, lunar, prin semnătura electronică;
• Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor;
• Inregistreaza toate documentele referitoare la modificarea raporturilor de muncă sau de serviciu ;
• Este membru în Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.
• Este membru in Echipa de Gestionare a Riscurilor.
• Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi buna funcţionare a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi cuprinse în fişa de inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu celeritate şeful superior ierarhic.
• Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic programul informaţional pus la dispoziţia instituţiei.
• Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în competenţa sa;
• Participă la şedinţele Consiliului Local, cand este invitata;
• Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
• Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului
• Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
• În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
• Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit;
• Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat;

• Conduce evidenţa intrărilor şi ieşirilor în numerar, stabileşte soldul de casă zilnic, confruntă soldul zilnic din registrul de casă cu cel faptic existent în casierie ;
• Incaseaza impozitele si taxele locale de la contribuabilii persoanele fizice si juridice care au roluri fiscale în evidenţele comunei Brusturi;
• Urmareste incasarea majorarilor, debitelor restante, amenzilor, oricaror ramasite de incasat ;
• Intocmeste zilnic registrul de casa si borderoul desfasurator al incasarilor şi îl predă responsabilor cu atribuţii în domeniul ţinerii evidenţei contabile la cheltuieli şi evidenţei contabile la venituri;
• Calculeaza si incaseaza penalizarile pentru neplata la termen a taxelor si impozitelor locale datorate de contribuabili;
• Completeaza borderoul de debite-scaderi;
• Completeaza registrul rol contribuabili si registrul rol alte venituri;
• Actualizeaza anual sau ori de cate ori este necesar dosarele fiscale ale persoanelor platitoare de impozite si taxe locale;
• La fiecare 5 zile depunde incasarile la Trezorerie, daca se depaseste soldul de casa;
• Urmareste sa nu fie depasit plafonul de casa stabilit prin lege;
• Evidentiaza majorarile de intarziere a platilor catre Consiliul Local in registrul de rol;
• Se deplaseaza la Trezorerie pentru a ridica numerar pentru plata salariilor si alte sume de bani si face plata acestora in termen de 3 zile;
• Verifica existenta, valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin care s-a dispus plata, raspunde de existenta anexelor la documentele de plata;
• In cazul nerespectarii uneia din aceste conditii, in mod obligatoriu, motivate, casierul inapoiaza documentele pentru completare;
• Platile in numerar se fac numai persoanelor indicate in document sau celor imputernicite pe baza de procura autentificata, speciala sau generala;
• Dupa efectuarea platilor, casierul aplica pe document stampila cu mentiunea “ACHITAT”. Daca formularul nu are aceasta mentiune, indica data efectuarii operatiei de plata si semneaza pentru confirmare;
• Respecta regulamentul de ordine interioara;
• Urmăreşte achitarea integrală şi la termen a obligaţiilor fiscale a contribuabililor din satul Poiana
• Preia debitele contribuabililor din satul Poiana in extrasele de rol, le transmite instiintarile de plata si teremenele scadente ale debitelor;
• În situaţia în care constată neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale de către contribuabili, calculează majorările de întârziere şi pune în aplicare procedurile de executare silită, întocmind în acest sens documentele oficiale pentru aplicarea măsurilor şi formelor de executare silită;
• Efectueaza pe teren, potrivit legii, controale fiscale prin care se va verifica realitatea datelor din declaratiile de impunere precum si corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale de catre contribuabili persoane fizice si juridice;
• În baza constatarilor efectuate ca urmare a activitatilor de control fiscal se vor dispune masuri de stabilire in sarcina contribuabililor a diferentelor de impozit si calcularea majorarilor de intarziere pentru neplata in termenele legale, constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute de legile fiscale.
• primeşte la fiecare sfârşit de săptămână sau ultima zi din lună borderorile de încasare de la ceilalti 2 agenti de incasare ,le centralizeaza si face depuneri de numerar in Trezorerie;
• Asigură aprovizionarea, recepţionarea şi gestionarea materialelor consumabile, mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
• Intocmeşte notele de intrare –recepţie şi a bonurilor de consum pentru materialele sau obiectele de inventar primite si ţine evidenţa lor;
• Exercită controlul zilnic al operaţiunilor efectuate prin casierie şi efectueayă registrul de casa zilnic;
• Răspunde de integritatea numerarului chitanţierelor şi a altor documente cu regim special ce îi sunt încredinţare;
• Acordă asistenţă de specialitate contribuabililor pe linie de impozite şi taxe locale;
• Răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite;
• Verifică încasările din calculator şi cele din chitanţier cu depunerea încasărilor- a foilor de vărsământ;
• Intocmeste lunar bonuri de consum a combsutibililor ;
• este împuternicit si să stabilească, să constate, să controleze, să urmărească toate sursele aducatoare de venituri la bugetul local din satul Poiana;
• Ridica şi eliberează laptele praf, în conformitate cu prevederile legale în materie;
• Intocmeste si inainteaza instiintarile de plata, urmareste si controleaza modul in care se realizeaza incasarile taxelor si impozitelor locale si a celorlalte venituri la bugetul local;
• Asigura confidentialitatea informatiilor obtinute prin exercitarea profesiei si respecta etica profesionala;
• Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic programul informaţional pus la dispoziţia instituţie
• Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în competenţa sa;
• Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
• Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului
• Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
• În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
• Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora
• Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor;
• Rezolva corespondenta referitoare la ddomeniul sau de activitate
• Participă la şedinţele consiliului local când este invitată;
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit;
• Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat;
• Indeplineşte atribuţiile privind gestionarea bunurilor aflate in inventarul comunei Brusturi;
• Participă la operaţinile supuse inventarierii a tuturor bunurilor din patrimoniul comunei ;
• Este membru in Echipa de Gestionare a Riscurilor.
• Este membru în Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.
• La fiecare sfârşit de lună întocmeşte situaţia soldurilor materiale in vederea concordanţei acesteia cu cantităţile valorice inregistrate in contabilitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support