Selectează o Pagină

• Intocmeste planul de achizitii in functie de dimensiunile si structura socio-profesionala a populatiei si de cerintele reale si potentiale ale acesteia;
• Achizitioneaza publicatiile si documentele grafice si audio-vizuale conform planului de achizitii;
• Intocmeste planul de cheltuieli al Bibliotecii si il supune spre abrobarea Consiliului Local;
• Intocmeste programul anual de activitate inaintand un exemplar Bibliotecii Judetene;
• Asigura evidenta biblioteconomica primara si individuala a colectiei, completand registrul de Miscare al fondului (RMF), Registrul Inventar (RI) si tinand evidenta specificatiilor si a copiilor dupa chitante si facturi;
• Organizeaza colectiile de publicatii in sistemul accesul liber la raft, dupa criteriul sistematic-alfabetic si pe grupe tematice, cu respectarea particularitatilor de varsta ale utilizatorilor, facilitand gasirea cat mai rapida a publicatiilor;
• Prelucreaza biblioteconomic colectiile, conform normelor tehnice de specialitate;
• Intocmeste cataloage si alte instrumente de valorificare si comunicare a colectiilor (liste de carti, panouri publicitare); sistemul d ecataloage este compus din catalogul sistematic, catalogul alfabetic si cataloage tematice;
• Ofera servicii pentru lectura, studiu, informare in biblioteca si de imprumut la domiciliu;
• Asigura evidenta biblioteconomica a circulatiei colectiilor in relatia biblioteca-utilizator-biblioteca, pentru care inchieie fise contract de imprumut cu cititorii si completeaza fisele de lectura;
• Efectueaza, in scopul valorificarii colectiilor, bibliografii si studii, actionand pentru aplicarea in plan teoretic si practic a cercetarilor proprii sau ale altor institutii de profil;
• Asigura baza de date necesara prin completarea Registrului de inscriere a cititorilor si a Caietului de evidenta a activitatilor zilnice;
• Executa analize lunare, trimestriale, semestriale si anuale de evaluare a activitatii pe care le inainteaza catre Biblioteca Judeteana;
• Initiaza, organizeaza sau participa la realizarea unor programe de valorificare a traditiilor culturale, de animatie culturala, de promovare a creatiei stiintifice, tehnice si cultural-artistice;
• Organizeaza activitati specifice de formare si informare a utilizatorilor activi si potentiali;
• Elimina periodic colectiile uzuale, in conditiile legii, publicatiile care nu au circulatie catre utilizatori sau care prezinta un grad avansat de uzura fizica;
• Promoveaza si asigura, potrivit solicitarilor primite, imprumutul bibliotecar, in conditiile legii;
• Efectueaza, in conditiile legii, operatiunile de recuperare fizica si a contravalorii publicatiilor degradate sau nerestituite de cititori, pentru aceasta, tine evidenta cititorilor restantieri si a publicatiior nerestituite, reactualizeaza preturile la cursul pietei cu avizul Bibliotecii Judetene, intocmeste si inainteaza Consiliului Local procesele verbale cu sumele ce trebuie recuperate.Dupa incasarea sumelor de catre Primarie, opereaza in Registrul inventar si in Registrul de miscare a fondului scoaterea publicatiilor respective din gestiunea bibliotecii;
• Solicita periodic (2- 3 luni) decizia de inventariere completa a colectiilor si participa la inventarierea acestora, alaturi de comisie;
• Intocmeste rapoarte statistice lunare/trimestriale/semestriale/anuale pe care le inainteaza Bibliotecii Judeţene, de asemenea Consiliului Local, la cerere;
• asigură împreună cu inspector BădărăuTeodora ordonarea documentelor în dosare, conform nomenclatorului întocmit iar în prima lună a noului an se îngrijesc ca fiecare compartment să asigură coaserea, şnuruirea, parafarea, sigilarea, inventarierea şi preluarea acestora spre păstrare în arhivă;
• Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor
solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
• Pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire acestea vor fi reintegrate la fond;
• Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale; menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită conducerii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I., s.a.);
• informează conducerea şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;
• Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
• Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor; asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului; urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
• Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte inventare pentru documentele evidenţă aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţe curentă;Pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;
• răspunde petiţiilor persoanelor care solicită eliberarea de copii din unităţile arhivistice create de- a lungul anilor în termenul legal prevăzut de OUG 27/2001;
• Ţine evidenţa veteranilor de război şi cea a văduvelor de război; preia biletele speciale de călătorie de la A.N.V.R. şi le distribuie celor îndreptăţiţi.
• Este membru în Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.
• Este membru in Echipa de Gestionare a Riscurilor.
• Este membru in comisia de casare a bunurilor propuse spre casare;
• Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic programul informaţional pus la dispoziţia instituţie
• Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în competenţa sa;
• Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
• Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului
• Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
• În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
• Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit;
• Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat

  • Gestionarea fondului de carte,
  • Utilizarea fondului de carte a bibliotecii publice

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support